• Gustav Johannsen-Skolen
  • Eckenerstrasse 9, D-24939 Flensburg
  • 0049 461 587170
  • [email protected]

Gustav Johannsen-Skolen, Flensborg

svig.

 

VEDTÆGTER FOR KLASSE- OG ELEVRÅD

VED GUSTAV JOHANNSEN-SKOLEN

 
Disse vedtægter er skrevet for at fremme samarbejdet på skolen.
 
I
Der oprettes klasseråd i alle skolens klasser; her kan eleverne sammen med klasselæreren drøfte klasseemner samt elevernes fællesinteresser på skolen.
Klasserådsformændene danner elevrådet, der sammen med pædagogisk råds repræsentanter og skolens leder skal drøfte emner af interesse for eleverne og skolen.
 
II
Klasserådet består af 3 medlemmer, hvoraf et medlem bør være af det andet køn, hertil kommer klasselæreren.
 
III
Valg til klasserådet skal finde sted inden  for den første måned i skoleåret. Hver elev i klassen afgiver en stemmeseddel med kandidatnavne. Den, der får flest stemmer, er formand, nr. 2 bliver næstformand, og nr. 3 er sekretær sammen med klasselæreren. Der føres protokol ved hvert klasserådsmøde. Klasserådet bør tilstræbe at holde møde hver 14. dag. Klasserådet kan suppleres med egne regler og vedtægter.
 
IV
Elevrådet består af klasserådsformændene fra og med 5. årgang. Femte årgang sidder som observatører uden stemmeret. Første til fjerde årgang kan indsende deres ønsker skriftligt til elevrådsformanden.
 
V
Elevrådet konstituerer sig umiddelbart efter sommerferien med formand, næstformand, kasserer og sekretær, ligesom der vælges to elevrepræsentanter til samarbejdsrådet. Skolens leder og pædagogisk råds repræsentanter (højest 2) kan ikke modtage valg, men har ellers samme rettigheder og pligter. Elevrådet fastlægger selv sine arbejdsregler og sin arbejdsplan. Der bør afholdes elevrådsmøde en gang om måneden, eller hvis 2/3 af elevrådet eller pædagogisk råds repræsentanter plus skolens leder ønsker det. Elevrådsmøder indkaldes med 8 dages varsel af elevrådsformanden. Elevrådsformanden fastsætter i samråd med elevrådsmedlemmerne dato for elevrådets møder. Punkter til dagsordenen fra klasserådene eller pædagogisk råd skal skriftligt være formanden i hænde 3 dage før elevrådsmødet. Ved særligt indkaldte elevrådsmøder skal overnævnte vedtægter følges. Elevrådsmødet skal dog afholdes senest 10 dage efter lovlig begæring.
 
VI
Der føres protokol ved hvert elevrådsmøde.
 
VII
Vedtægtsændringer kræver flertal blandt skolens elever (fra 6. årgang og opefter) og
samarbejdsrådets godkendelse.