• Gustav Johannsen-Skolen
  • Eckenerstrasse 9, D-24939 Flensburg
  • 0049 461 587170
  • [email protected]

Gustav Johannsen-Skolen, Flensborg

svig.

 
ORDENSREGLER
 
På skolen omgås vi hinanden med respekt
 
1. Eleverne møder i god tid inden første lektion , og må af forsikringsmæssige årsager ikke forlade skolens område i skoletiden.
2. Cykler trækkes på skolens grund og cyklerne stilles i cykelkælderen.
3. 1.-8. klasses elever opholder sig i skolegården i frikvartererne.
4. Af sikkerhedsmæssige grunde må man ikke sidde i vindueskarme
    eller læne sig ud af vinduerne.
5. Af hensyn til elevernes sikkerhed er boldspil kun tilladt på de anviste steder.
6. Snekastning er kun tilladt på sportspladsen.
7. Eleverne er medansvarlige for, at klasselokalerne forlades i ordentlig stand.
8. Alle taskebøger forsynes med omslag og navn. Bortkomne bøger skal erstattes.
9. Rygning på skolens område er ikke tilladt.
 
TIL HJEMMET
 
Tilsyn: Af hensyn til elevernes sikkerhed må de ikke møde på skolen før 10 minutter inden undervisningens begyndelse.
Forsømmelser: Både for skolens og for hjemmets skyld må enhver forsømmelse meddeles skolen skriftligt eventuelt  via kontaktbogen,
i Forældre-Intra eller telefonisk til skolens kontor. Det er forældrene/værgen, der sygemelder eleven.
 
Karakterbøger: To gange om året får alle elever karakterbøger til forevisning og underskrift.
Disse skal afleveres til klasselæreren den første dag efter forevisningen.
 
Idræt: Ønskes en elev fritaget for idrætsundervisningen og bad, skal der foreligge en skriftlig meddelelse fra hjemmet.
For fritagelse i en længere periode kræves lægeattest.
 
Fodtøj: Elevernes fodtøj er ofte forsynet med bløde og mørke såler, der efterlader grimme spor i form af mørke streger på gulvene.
Det er besværligt og tidskrævende at fjerne stregerne. Af hensyn til rengøringspersonalet må vi henstille, at fodtøj med såler, der sætter streger, ikke bruges på skolen.
 
Fundne sager: Glemmehylden er altid fyldt med ting, der ikke kan afleveres til ejerne, fordi tingene ikke er mærkede.
Derfor bør alt skoleudstyr (overtøj, gymnastiktøj, bøger m.m.) forsynes med navn.
 
Ulykkesforsikring: Elever, der kommer til skade i skolen eller på vejen til og fra skole, må omgående henvende sig til kontoret, så skolens forsikring kan underrettes.
Det er vigtigt at angive hjemmets sygekasse og den læge eller det sygehus, der har ydet hjælp.
 
Ansvarsforsikring: Skolens bygninger og inventar er ikke forsikrede. Vi må derfor bede om, at forældrenes ansvarsforsikring dækker de skader, børnene kan komme til at forvolde. Enhver skade skal straks meldes på skolens kontor.
 
Cykelparkering: Cyklerne parkeres i cykelkælderen. Skolen kan dog ikke påtage sig noget ansvar for parkerede cykler.
 
Cykeltilladelse: Gives til eleverne efter cykelprøven i 4. klasse.
 
Skate-board: Af hensyn til elevernes sikkerhed er det ikke tilladt at medbringe skate-boards i skolen.
 
Lus: Elever, hos hvem der er konstateret lus, må først komme i skole igen, når de medbringer en lægeattest på, at de er "lusefri".
 
Mobiltelefoner/Handys: Mobiltelefoner er tilladt på skolen, men skal være slukkede i undervisningen! Efter aftale med en lærer, kan der undtagelsesvis gives tilladelse til at telefonen kortvarigt tændes.
Farlige genstande: Genstande, der kan være farlige, må ikke medbringes på skolen.